Frou Frou Bias Binding Fleuri 20 Rubis Eclatant Large